Á Space bắt đầu hoạt động từ tháng 5, 2018, là một không gian nghệ thuật phi lợi nhuận tại Hà Nội được tạo ra nhằm thực hiện các hoạt động nghệ thuật thử nghiệm với bất kỳ hình thức hay phương thức biểu đạt nào