VỀ KHÔNG GIAN

Á Space là một không gian nghệ thuật phi lợi nhuận độc lập và một cộng đồng gồm những người thực hành nghệ thuật thể nghiệm tại Long Biên, Hà Nội. Á thành lập năm 2018 bởi Tuấn Mami, Rory Gill và Lê Dụng Hiệp với nhiệm vụ hỗ trợ và xây dựng cho các nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam, nơi cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật còn hạn chế. Ban giám tuyển hiện tại của Á gồm Vân Đỗ, Hà Ninh, Linh Lê, Vũ Đức Toàn, Châu Hoàng và Đặng Thuỳ Anh.

Á Space cộng tác với các nghệ sĩ, giám tuyển và nhà nghiên cứu độc lập ở trong nước và nước ngoài, cam kết với việc đóng góp một cách có tính phê bình vào cộng đồng nghệ thuật Việt Nam, tạo ra những trao đổi liên ngành, liên thế hệ, đa dạng trong đối thoại với bối cảnh khu vực và quốc tế.