Tiệm tóc linh hoạt

#Thực hành

Tiệm Tóc Linh Hoạt là một thử nghiệm về sự kỳ vọng, việc cắt tóc không sử dụng gương và lược bỏ yêu cầu về kiểu tóc. Đồng thời, luôn có ít nhất 02 người cắt tóc ứng biến với nhau, để tạo ra không kẽ hở cho sự biết trước, bởi, các biến sẽ liên tục thay đổi trong suốt quá trình cắt tóc.