#Thời gian:

19h00 – 21h00, thứ Năm 30/07/2020

#Địa điểm:

Á space

#Chương trình:
– Phần 1: 19h00 – 20h30: Học các kĩ năng cơ bản trong Unreal (không gian 3D) hoặc Vuforia (AR app) (dựa theo yêu cầu của các bạn điền trong đơn, chúng mình sẽ học phần mềm nào được lựa chọn nhiều hơn)
– Phần 2: 20h30 – 21h00: Trình bày về cách tạo dựng đoạn hoạt hình